Stadgar

§ 1.
Föreningens uppgift är att verka för att vördnaden för hembygden höjes och
kunskapen därom vidgas, att dess säregna natur och kultur skyddas, att för bygden
kännetecknande kulturföremål från äldre tider bevaras och vårdas samt att
underhålls-, ombyggnads- och nybyggnadsarbeten utföres med hänsyn till
bygdens egenart. Dessutom skall föreningen verka för att nyare kulturföreteelser
beaktas på tillbörligt sätt.

§ 2.
Hembygdsföreningens ändamål.
För förverkligande av i §1 nämnda syften skall föreningen i den mån
omständigheterna medgiva, ägna uppmärksamhet åt bygdens fornlämningar och
kulturminnesmärken, främja hembygdsforskning, anordna föreläsningar och
tillställningar med kulturell anknytning, arrangera hembygdsfester, lämna råd och
upplysningar beträffande hembygdsvård samt i samråd med Lima
Allmänningsstyrelse vårda och underhålla Lima Hembygdsförenings egendomar
med befintliga fornsamlingar.

§3. Hembygdsföreningens organisation.
Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som
är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja
hembygdsarbetet.

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för
föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.
Styrelsen fastställer organisationsplan och arbetsordning för
hembygdsföreningens kansli.

§ 4. Medlemskap.
Person som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingar och vill bli
medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalats.
Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar
föreningens grundsyn. Fysisk eller juridisk person som vill stödja
hembygdsarbete genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan av styrelsen
anslutas som stödjande medlem.
Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet
på förslag av styrelsen, utses till hedersledamot.
Medlem som agerar på ett sätt som skadar föreningen kan uteslutas av
föreningens styrelse.

§ 5. Avgifter.
Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.
Den som inträder som medlem efter den 30 september erlägger ej avgift för
inträdesåret. Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet det år
som ej erlagts.
Hedersledamot är befriad från avgift.

§ 6. Ordinarie årsmöte.
Årsmöte med föreningen ska hållas senast mars månad på plats och tid som
styrelsen beslutar.
Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
Kallelse till årsmötet kungöres i Malungsbladet två veckor före mötet.
Följande ärenden behandlas vid ordinarie årsmöte:

A. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.
B. Val av mötesfunktionärer
• Mötesordförande
• Mötessekreterare
• Två protokolljusterare.
C. Fastställande av dagordning
D. Årsredovisning
• Verksamhetsberättelse
• Bokslut
• Fastställande av resultat- och balansräkning
• Föredragning av revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
E. Fastställande av ev. arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt
andra ersättningar.
F. Val av:
  a. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
  b. Ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
  c. Ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren
  d. Två revisorer för nästkommande verksamhetsår
  e. Två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
  f. Val av ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte
  g. Val av beredning om högst tre ledamöter, varav en sammankallande.
  G. Fastställa medlemsavgiften till föreningen
  H. Fastställande av verksamhetsplan för framförliggande verksamhetsår
  I. Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen.
Sådan motion skall vara tillhanda senast fyra veckor före årsmötet

§ 7. Extra årsmöte.
 Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande. 

Kallelse till extra årsmöte ska ske 14 dagar före mötets hållande. Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som tillställes medlemmarna i samband med kallelsen.

§ 8. Hembygdsföreningens styrelse.
Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut. Föreningens styrelse ska bestå av ordförande och högst åtta ledamöter, samtliga väljs på föreningens årsmöte. Antalet ersättare skall vara minst tre. 

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på ett sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.

Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande och sekreterare. 

Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i föreningens styrelse eller ledamot av valberedning.

Föreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott bestående av ordförande och två ledamöter. 

Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen såsom kassör, arbetsgrupper och dylikt. 

Föreningens styrelse sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår.

Kallelse till sammanträde ska utsändas senast en vecka i förväg. Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar. 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening eller var för sig. Föreningens bank- och postgiroärenden tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 9. Räkenskap och revision. 
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer och två ersättare för dessa. Styrelsen skall senast 31 januari till revisorerna överlämna uppgifter om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga
handlingar. Det åligger dem att senast 15 februari till styrelsen överlämna
revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid
föreningens årsmöte. 

 § 10. Stadgeändring. 
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte.
Sådant beslut 
fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§11. Upplösning av föreningen.
Upplöses föreningen, vilket kan ske genom beslut på två på varandra följande 
årsmöten, därvid fordras tre fjärdedels röstövervikt. Kallelse till det senare
årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.
Efter upplösningen tillfaller föreningens egendom och övriga tillgångar Lima
Jordägande socknemän.

§ 12. Förvärv och försäljning av fast och lös egendom.
Hembygdsföreningen kan som juridisk person förvärva rättigheter, ikläda sig
skyldigheter, köpa och sälja fastigheter, aktier, andelar och dylikt.

För varje sådant ställningstagande rekommenderas hembygdsföreningen att
rådgöra med det regionala förbundet.

2002-01-17

Rulla till toppen